Børn, Unge & Familier

Mennesker. Dialog. Synergi


Plenum er en multietnisk konsulentvirksomhed, som tilbyder forebyggende støtteforanstaltninger for udsatte børn, unge og familier med anden etnisk baggrund, som har særlige behov for støtte.

Plenums grundydelse og kerneopgave er at fungere som børn og ungeafdelingens forlængede arm og socialfaglig støtte i arbejdet med målgruppen. Dette kan forekomme gennem en tidlig forebyggende indsats, eller under og efter en anbringelse.

Plenums målsætning er blandt andet, at børn, unge og familier med anden etnisk baggrund får de samme muligheder som resten af fællesskabet, så de trives og udvikler sig til fremtidige ansvarlige samfundsborgere.

Plenums team består bl.a. af

 • Psykoterapeuter
 • Familiebehandlere
 • Psykologer
 • Sociologer
 • Sygeplejersker
 • Integrationskonsulenter
 • Socialrådgivere
 • Socialformidlere
 • Pædagoger
 • Sprogmentorer

Plenums dedikerede medarbejdere er specialister på netop deres felt og har mange års erfaring med rådgivning og vejledning af målgruppen. Udover deres socialfaglige uddannelsesbaggrund har flere af vores medarbejdere selv været igennem en integrationsproces og kender systemet og udfordringerne.

Vi er en gruppe af engagerede og topmotiverede fagpersoner, der har fundet sammen for at gøre en forskel for børn, unge og familier med anden etnisk baggrund. Tilsammen udgør vi et yderst professionelt team med en bred vifte af forskellige kompetencer og erfaringer, der står til rådighed, når behovet opstår.

Faglig metoder

Hos Plenum vægter vi professionalismen og fagligheden højt, hvorfor alle vores konsulenter har kundskab og indsigt  i de faglige metoder, som anvendes i kommunerne. Vi mener, at vores ekspertise og faglige kundskab er med til at forbedre det indbyrdes samarbejde,  som skal være med til at sikre barnets eller den unges trivsel og udvikling.

Hos Plenum arbejder vi med følgende faglige metoder

 • Integrated Children’s System (ICS)
 • Signs of Safety (SOS)
Integrated Children’s System (ICS)
 
ICS er en helhedsorienteret metode for sagsbehandling og udredning i sager om udsatte børn og unge. ICS som metode bygger på inddragelse af barnet og familien, fokus på ressourcer og problemer og en holistisk tilgang.

Kernen i ICS metoden er forståelse for, at børn og unges velfærd bliver formet i samspillet mellem tre hovedområder:

 • Barnets udvikling
 • Forældrekompetencer 
 • Familie og netværk

Ved hjælp af ICS-metoden har vi fokus på samspillet mellem familie og omgivelser, som er betydningsfuld for barnets/den unges velfærd samt for forældrenes muligheder for at varetage forældrerollen.

Signs of Safety

Metoden har et overordnet mål om at skabe samarbejde og partnerskab med familien om en løsning, der kan skabe sikkerhed og trivsel for barnet. Sikkerhed betyder her en tilstand, hvor bekymringen for barnets sikkerhed og trivsel er minimeret eller ikke er til stede længere.

Signs of Safety er et konkret redskab, der kan anvendes til at foretage risikovurderinger i børnesager og vurdere tegn på fare og tegn på sikkerhed. I metoden rettes fokus mod de forhold omkring et barn eller en familie, hvor der er undtagelser fra de bekymringer, der i øvrigt måtte være. Det vil sige, at metoden har fokus på beskyttelsesfaktorer og på at skabe grundlag for en balanceret risikovurdering af barnet og familien.